جریمه کنسلی بلیت های چارتری
پس از ثبت درخواست کنسلی توسط کاربر؛ جریمه در ساعات اداری توسط چارترکننده تعیین گردیده و از طریق پیامک به کاربر اطلاع داده خواهد شد.

جریمه کنسلی بلیت های سیستمی مسیرهای داخلی
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 4 ساعت قبل از پروازاز زمان پرواز به بعد
allخارجی40%60%70%80%
allداخلی40%60%70%80%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 24 ساعت قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
GB T R Q O N A Z Y X W V U S M L K H E B G D I P Fداخلی30%40%60%75%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
D I Z Aداخلی30%50%50%
Eداخلی100%100%100%
L H K Bداخلی50%70%70%
Y V S U R X Q N T M Oداخلی40%60%60%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
U H B E W J S O Q Xداخلی100%100%100%100%100%
V Z L Y K Nداخلی20%30%40%50%50%
کلاس پروازی نوع تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعدتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
allداخلی30%50%60%60%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
allداخلی30%30%60%60%60%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 2 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 24 ساعت تا 12 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
allداخلی30%50%70%85%85%85%
GB NB XB FB UB WB G N X F U Wداخلی95%95%95%95%95%95%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
K KF L LF LB LHداخلی50%50%80%80%80%
Mداخلی40%40%70%70%70%
V A F U D IF IB IH IE Iداخلی100%100%100%100%100%
W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QDداخلی30%30%50%50%50%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت بعد از پرواز به بعد
B Y S E W O R Aداخلی20%30%50%
M L K Hداخلی30%40%60%
U UB UD UEداخلی80%80%90%
X V Q Nداخلی40%50%70%
کلاس پروازی نوع تا 3 ساعت قبل از پروازتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
F E X Z Hداخلی50%50%50%70%
L LP P B S Y Nداخلی50%50%70%70%
NQ Q K V I Jداخلی50%50%100%100%
U D O R Mداخلی30%30%50%65%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 24 ساعت قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
allداخلی30%55%65%75%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
A R Y داخلی30%40%60%60%70%
L D Uداخلی100%100%100%100%100%
V M Q K Nداخلی40%50%60%60%70%
کلاس پروازی نوع تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیتتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز زمان پرواز به بعد
HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZداخلی0%10%30%50%70%
LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WIداخلی0%30%50%70%90%
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SYداخلی0%20%40%60%80%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز زمان پرواز به بعد
allداخلی30%40%60%
کلاس پروازی نوع تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
K L N Q M Xداخلی25%50%
RQ RX R P F S Y B H V RR داخلی20%
RQ RX R P F S Y B H V RRداخلی40%
کلاس پروازی نوع تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیتتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
D I Zداخلی0%20%30%40%50%
H K Lداخلی0%40%50%60%70%
M N Q X R U V W Y داخلی0%30%40%50%60%
O E Bداخلی0%50%60%80%90%
جریمه کنسلی بلیت های قطار
تا 12 ظهر 1 روز قبل از حرکت قطار تا 3 ساعت قبل از حرکت قطار از 3 ساعت تا قبل از حرکت قطار بعد از حرکت قطار
10% 30% 50% 100%