جریمه کنسلی بلیت های چارتری
پس از ثبت درخواست کنسلی توسط کاربر؛ جریمه در ساعات اداری توسط چارترکننده تعیین گردیده و از طریق پیامک به کاربر اطلاع داده خواهد شد.

جریمه کنسلی بلیت های سیستمی مسیرهای داخلی
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 4 ساعت قبل از پروازاز زمان پرواز به بعد
Cهمه20%30%40%50%
V M H Yهمه30%40%50%60%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
D I Zهمه30%50%50%
L K H B Eهمه50%70%70%
U R X Q N T Y W V S M Oهمه40%60%60%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
U H B E W J S O Q Xهمه100%100%100%100%100%
V Z L Y K Nهمه20%30%40%50%50%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
allهمه20%30%60%80%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
L X N M K Q V S Y I C Jهمه30%60%60%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز
P PV LV V L T Q E O S H A M B R I J K Z D Yهمه30%50%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
K KF L LF LB LHهمه50%50%80%80%80%
Mهمه40%40%70%70%70%
V A F U D IF IB IH IE Iهمه100%100%100%100%100%
W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QDهمه30%30%50%70%70%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 4 ساعت قبل از پروازاز زمان پرواز به بعد
allداخلی50%60%70%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت بعد از پرواز به بعد
B Y S Eهمه50%60%70%
M L K Hهمه60%70%80%
U UB UD UEهمه70%80%90%
W O R Aهمه40%50%60%
X V Q Nهمه60%70%80%
کلاس پروازی نوع تا 3 ساعت قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
F E X Z Hهمه50%50%50%70%
L LP P B S Y Nهمه50%50%70%70%
NQ Q K V I Jهمه50%50%100%100%
U D O R Mهمه30%30%50%65%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
A R Y همه30%40%60%60%70%
L D Uهمه100%100%100%100%100%
V M Q K Nهمه40%50%60%60%70%
کلاس پروازی نوع تا 15 دقیقه پس از صدورتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز زمان پرواز به بعد
HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZهمه0%30%30%50%70%
LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WIهمه0%40%70%70%90%
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SYهمه0%40%50%60%80%
کلاس پروازی نوع تا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
allهمه30%40%60%60%
کلاس پروازی نوع تا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
K L N Q M Xهمه25%50%
RQ RX R RR P F S Y B H V همه20%40%
کلاس پروازی نوع تا 15 دقیقه پس از صدورتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
B D E S M N Rهمه0%30%40%60%80%
I T U A Z X Fهمه0%20%30%40%50%
P V Y K H Q Lهمه0%50%70%90%90%
جریمه کنسلی بلیت های قطار
تا 12 ظهر 1 روز قبل از حرکت قطار تا 3 ساعت قبل از حرکت قطار از 3 ساعت تا قبل از حرکت قطار بعد از حرکت قطار
10% 30% 50% 100%